บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

นางนัยนา จันทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์พัฒนานโยบายทางการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารยุทธศาสตร์และบรูณาการทางการศึกษาจังหวัด
จัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถานศึกษา
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณปรจำปี ฯลฯ

โทร. 081-0386284
นางวสุ เกษสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานงบประมาณต่าง ๆ
งบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู

โทร. 089-9601734
อรทัย นาคดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดูแล ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน
งานประเมินผลตามนโยบายและแผน
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การจัดสรรครูขั้นวิกฤต
การจัดสรรพนักงานราชการ
การจัดสรรนักภารโรง


โทร. 087-9435554
นรีนุช สิริวณิชญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการฯ
ดูแลงานข้อมูลสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ประสานเครือข่าย ICT
เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที

 


โทร. 081-6041953

ฉัตรพร ศรีภูธร
ลูกจ้างกลุ่มนโยบายและแผน

งานด้านเอกสาร สารบรรณของกลุ่ม
ดูแลเว็บไซค์กลุ่มนโยบายและแผน


โทร.098-8057091