ตารางกิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน
อบรมโครงการด้านสุขภาพกายและจิตใจโดยใช้แบบชินนสาสมาธิ สพม.42

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนสู่อาชีพ
ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของการศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ผ.อ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มอบกระเช้าให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารงานในรูปแบบ Cluster และประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัด เขตตรวจราชการที่ 18