ประวัติความเป็นมา
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการ สพม.42 ประจำปีงบประมาณ 2559
นโยบายปีงบประมาณ 2560
การบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค
(4 เมษายน 2559)
แนวทางการใช้จ่ายค่าอาหาร
นักเรียนพักนอน 2559

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
Web Master:ney_nalux@hotmail.com