นายสุทธิ กล่ำรักษ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล