บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42